REFERAT:ÅRSMØTE MMF 4. april

Åpning ved leder Lennart Danielsen

Innkalling og agenda godkjent. Årsmøte minnet Frode Wissner som ble begravet i dag med ½ minutt stillhet.
(Les mer: Klikk på overskrift)

 

 

REFERAT

ÅRSMØTE MMF 4. april 2018 kl 1800-2000

STED: MARNAR

 

Til stede: 25 stk.

 

Åpning ved leder Lennart Danielsen

Innkalling og agenda godkjent. Årsmøte minnet Frode Wissner som ble begravet i dag med ½ minutt stillhet.

 

Valg av ordstyrer, referent og signering av protokoll

Leder Lennart Danielsen ble valgt til ordstyrer, sekretær Arne Gabrielsen ble valgt til referent og Geir Kalvik og Bente Njerve Rostrup ble valgt til å signere protokollen.

 

Årsberetning 2017 ved leder

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og lyder slik:

 

For 2017 har følgende personer hatt styre/komitefunksjoner for MMF:

 

Styret

Leder: Lennart Danielsen

Nestleder: Thomas Ro

Kasserer: Arne Roland

Sekretær: Arne Gabrielsen

Styremedlem: Stian Tronstad

Styremedlem: Odd Arne Paulsrud

Styremedlem: Edvin Jørundland

Vara styremedl: Sylvi Manneråk

Vara styremedl: Alf Løkken

 

Komiteer:

Valgkomite: Jan Otto Rostrup og Harald Halvorsen

Dockmaster: Arild Wilhelmsen og Tom Erik Wilhelmesen

Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Jostein Olsen, Rolf Finnstad og Oddleif Jordtveidt

Webansvarlig: Odd Arne Paulsrud

Konvoileder: Jan Otto Rostrup og Edvin Jørundland (vara)

Revisor. Marianne Lohne

Familiedag: Styret

Festkomite: Styret

 

Årsmøte for 2016 ble avholdt 22. mars 2017 på Smoiloftet.

Medlemsmassen er relativt stabil og ligger på ca 290 +/- betalende medlemmer.

Det har i løpet av 2017 blitt avholdt 6 styremøter i tillegg til årsmøte.

 

Styret har i løpet av 2017 jobbet med store og små saker i et langsiktig og kortsiktig perspektiv og nevner i stikkordsform et utvalg i årsberetningen.

Det nye midlertidige bryggeanlegget Nedre Malmø/hotelltomta med ca 30 store båtplasser ble en realitet våren 2017.

Forvaltningsplanen for skjærgården revideres i 2018 for 5 nye år. MMF har hatt god dialog med involverte parter for innspill til planen.

Staker i skjærgården.

Bankebroa har vi brukt mye tid og krefter på for å ivareta båtfolkets interesser; og ut fra de siste brohendelsene kan det se ut som om arbeidet fortsetter.

Parkering ved Slippen.

Også dette året har dugnadsinnsatsen fra medlemmene i MMF gjort seg gjeldene og gitt resultater både når det gjelder ved, Slippen, Ystevågen, Kammershammeren m.m

Vaktmestertjenesten som MMF har påtatt seg i småbåthavnene har fungert etter intensjonen.

Styret har også dette året hatt god dialog; og samarbeid med viktige samarbeidspartnere som Havnevesenet, parkvesenet og politikere.

 

Av arrangementer i 2017 nevner vi blant annet:

Konvoitur til Åros som ble gjennomført på tradisjonelt hvis både i innhold og form (never change a winning team). Konvoien bestod av 11 båter og 35 personer, men det er plass til flere.

Familiedagen 24. juni i Ystevågen ble gjennomført med besøk av seilforeningen, Redningsselskapet og Røde Kors. En flott dag for de ca 110 frammøte og med fokus på de 45 barn/unge som møtte opp.

29.11.2017 ble det avholdt åpent styremøte (medlemmer invitert) med pizza og kaffe. Tilbakemeldingene fra denne litt nye vrien på et styremøte ble udelt positive og videreføring vurderes.

 

Vi takker alle som i en eller annen form/funksjon bidrar og gjør en innsats i MMF til fellesskapets beste - T A K K.

 

Lennart Danielsen

leder MMF

 

Regnskap/budsjett ved kasserer (vedlegg 1)

Regnskap 2017 og budsjett 2018 ble enstemmig godkjent. Resultatet for 2017 viser et underskudd på kr 8 214.  Underskuddet skyldes blant annet en forskyvning av innbetaling fra Havnevesenet på kr 10 000 for vaktmesterjobben som MMF utfører. Bankinnskuddet per 31.12.17 er kr 139 785. Det er budsjettert med et resultat på kr 23 550 for 2018.

 

Info fra styret vedrørende kassererfunksjonen)

Styret informerte årsmøte om de endringene som ble gjort i februar 2018. Kassereren trakk seg fra vervet og styremedlem Odd Arne Paulsrud overtok kassererollen fram til årsmøte 2019.

 

Valg v/Harald Halvorsen

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL MMF’s STYRE 2018-2019

 

 

Navn

Tittel

Periode

2018

2019

   Telefon

Lennart Danielsen

Leder

1

Gjenvalg

Valg

95074654

Thomas Ro

Nestleder

2

X

Valg

40214465

Arne Gabrielsen

Sekretær

2

Gjenvalg

X

91883227

Odd Arne Paulsrud

Kasserer

2

X

Valg

91637774

Stian Tronstad

Styremedlem

2

X

Valg

92853324

Alf Løkken

Styremedlem

2

X

Valg

91367969

Ronny Torsøe

Styremedlem

2

Nyvalg

X

91340152

Sylvi Manneråk

Styremedl.vara

2

X

Valg

91170403

Kandidat

Styremedl.vara

2

X

Valg

91367969

           

Marianne Lohne

Revisor

       
   

 

Kandidatene til styrevervene er forespurt og sagt seg villig til å ta de respektive vervene.

 

Leder Lennart  Danielsen og sekretær Arne Gabrielsen tar gjenvalg. Edvind Jørundland tar ikke gjenvalg og inn som nytt styremedlem kommer Ronny Torsøe.

 

Valgkomiteen tar gjenvalg for neste periode og består av::

Jan Otto Rostrup    90153053

Harald Halvorsen    40214465

Roy Manneråk    99445402

 

Valgkomiteen ser at mange av styrets medlemmer er på valg til samme tid (2019). For å sikre kontinuiteten i styret foreslår valgkomiteen at ved neste årsmøte velges noen av styremedlemmene for 1 elle 3 år slik at ca 50 % av styremedlemmene er på valg ved hvert årsmøte. Årsmøte godtar forslaget og gir valgkomiteen mandat til å gjennomføre det.

 

Arrangementer 2018

 

Dugnad slippen

12. april

Dugnad Ystevågen

5. mai

Konvoitur Åros

2. juni

Familidag Ystevågen

23. juni

Avslutningstreff

sept

 

   

16. juni feirer Ryvingen 150 årsjubileum og MMF har påtatt seg ansvaret for å frakte folk ut/inn til Ryvingen derfor blir familiedagen 23. juni.

Avslutningstreff sjekkes opp mot konfirmasjonstidspunkt. Styret finner dato og innhold.

 

Info fra Havnevesenet v/Petter Thilesen status småbåthavnene

Havnevesenet møtte ikke men styret informerte om at arbeidet på Løkka er startet. Planen er reparasjon av eksisterende anlegg og ferdigstillelse er usikkert.

 

Info fra MMF

Bankebroa v/Thomas Ro.

Seilingsleden ble åpnet som avtalt 23. mars. Broprosjektet fortsetter som planlagt, men foreløpig lite konkret om framdriftsplan. MMF følger saken nøye og vil stå på for at seilingsleden skal være åpen i det tidsrom båtfolket har behov (for eksempel også i hummerfiske).

Staker i skjærgården v/Alf Løkken og Lennart.

Staker i skjærgården er Kystverkets ansvar og ikke en privatpraktiserende greie. MMF har i samarbeid med Parkvesenet v/Harald Øyslebø søkt om midler og foreslått 7 steder det bør merkes.

Marin forsøpling v/Alf Løkken og Arne Gabrielsen.

MMF deltok på orienteringsmøte i februar om temaet. Årsmøte bestemte at dugnaden i Ystevågen 5. mai skal kombineres med aksjon Marin forsøpling.

 

Eventuelt

MMF er positive til parkvesenets planer i skjærgården. Styret holder god dialog med berørte parter når det gjelder prioriteringer, pengebruk og fordeling.

Årsmøte vedtok en økning i slippavgift på kr 150 til kr 750.

I mai 2021 er MMF 100 år. Styret ble av årsmøte oppfordret til å jobbe med hvordan dette bør markeres både i innhold og form, og evt utnevnelse av æresmedlemmer. Årsmøte vedtok en avsetning på kr 10 000 inneværende år og X antall kr de neste årene fram mot jubileum.

 

Årsmøte ble avsluttet med hyggelig samvær og middag på Marnar kl 2000.

Da ønsker vi hverandre en GOD BÅTSESONG


 

Mandal 2018.04.11

 

Arne Gabrielsen

Sekretær/referent