REFERAT ÅRSMØTE MMF 4. april 2019

Åpning ved leder Lennart Danielsen.
Innkalling og agenda godkjent. (Les mer: Klikk på overskrift)

 • Valg av ordstyrer, referent og signering av protokoll.

Leder Lennart Danielsen ble valgt til ordstyrer, sekretær Arne Gabrielsen ble valgt til referent og Lars Fjellgård og Karl Johan Pedersen ble valgt til å signere protokollen.

 • Info fra Havnefogd Olav Neset.

Før formelle årsmøtesaker informerte Havnefogden blant annet om: utbedring av bryggeanlegget på Løkka, elvepromenaden Nedre Malmø, brukerdigitalisering av småbåthavnene, felles fartsregulering i skjærgården i kommunene, MMFs vaktmesterfunksjon i småbåthavnene. Infoen ble rundet av med spørsmål og dialog med Olav Neset og Harald Øyslebø som var innbudt til årsmøte.

 • Årsberetning 2018 ved leder

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og lyder slik:

For 2018 har følgende personer hatt styre/komitefunksjoner for MMF:

Styret

Leder: Lennart Danielsen

Nestleder: Thomas Ro

Kasserer: Odd Arne Paulsrud

Sekretær: Arne Gabrielsen

Styremedlem: Stian Tronstad

Styremedlem: Alf Løkken

Styremedlem: Ronny Torsøe

Vara styremedl: Sylvi Manneråk

Komiteer:

Valgkomite: Jan Otto Rostrup, Harald Halvorsen og Roy Manneråk

Dockmaster: Arild Wilhelmsen og Tom Erik Wilhelmesen

Arbeidskomite: Even Lohne (leder), Jostein Olsen, Rolf Finnstad og Oddleif Jordtveidt

Webansvarlig: Odd Arne Paulsrud

Konvoileder: Jan Otto Rostrup

Revisor. Marianne Lohne

Familiedag: Styret

Festkomite: Styret

Årsmøte for 2017 ble avholdt 4. april 2018 på Marnar.

Medlemsmassen er relativt stabil og ligger på ca 290 +/- betalende medlemmer.

Det har i løpet av 2018 blitt avholdt 8 styremøter i tillegg til 1 åpent styremøte og årsmøte.

 

Styret har i løpet av 2018 jobbet med store og små saker i et langsiktig og kortsiktig perspektiv og nevner i stikkordsform et utvalg i årsberetningen.

 • Marin forsøpling/strandrydding i skjærgården.
 • Revidering av Forvaltningsplanen for skjærgården for nye 5 år. MMF har hatt god dialog med involverte parter for innspill til planen.
 • Staker i skjærgården.
 • Bankebroa – MMF har vært på alerten for å ivareta båtfolkets interesser.
 • Parkering ved Slippen.
 • Også dette året har dugnadsinnsatsen fra medlemmene i MMF gjort seg gjeldene og gitt resultater både når det gjelder ved, Slippen, Ystevågen, Kammershammeren m.m
 • Vaktmestertjenesten som MMF har påtatt seg i småbåthavnene har fungert etter intensjonen.
 • Styret har også dette året hatt god dialog; og samarbeid med viktige samarbeidspartnere som Havnevesenet, parkvesenet og politikere.

 

Av arrangementer i 2018 nevner vi blant annet:

 • Konvoituren 2.-3. juni gikk også dette året til Åros med ca 40 deltagere, men det er plass til flere.
 • Familiedagen gikk av stabelen 23. juni i vind og lave plussgrader. Til tross for dette ble det full brygge og ca 80 frammøtte derav 40 barn.
 • 26.11.2018 ble det avholdt åpent styremøte (medlemmer invitert) på Bredden. Det ble informasjon, innspill og dialog krydret med Tapas.

 

Vi takker alle som i en eller annen form/funksjon bidrar og gjør en innsats i MMF til fellesskapets beste - T A K K.

Lennart Danielsen

             leder MMF

 

 

 • Regnskap/budsjett ved kasserer

Regnskap 2018 og budsjett 2019 ble enstemmig godkjent. Resultatet for 2018 viser et overskudd på kr 54 140. Bankinnskuddet per 31.12.18 er kr 193 925. Det er budsjettert med et resultat på kr 24 950 for 2019. Regnskap, budsjett, regnskapsberetning og revisjonsrapport ligger som vedlegg til årsmøtereferatet.

 • Valg v/valgkomiteen

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL MMF’s STYRE 2019-2020

 

Navn

Tittel

Periode

2019

2020

    Telefon

Mail Adresse

Lennart Danielsen

Leder

1

Gjenvalg

Valg

95074654

lenndani@hotmail.com

 Stian Tronstad

Nestleder

2

Valg

X

95202255

 

 Arne Gabrielsen

Sekretær

2

X

Valg

91883227

ArGa1@vaf.no

 Odd Paulsrud

Kasserer

2

Valg

X

91637774

oapaul@gmail.com

 Ronny Torsøe

Styremedlem

2

X

Valg

91340152

 

 Alf Løkken

Styremedlem

2

Valg

Går ut

91367969

Alf-lokken@hotmail.com

Anders Håland

Styremedlem

2

Nyvalg

X

94848019

Anders.ttas@gmail.com

 Sylvi  Manneråk

Styremedl.vara

2

Valg

X

91170403

symanne@hotmail.com

 Lasse E. Fjell

Styremedl.vara

2

Nyvalg

X

97569160

 

 

   

 

   

 

 Marianne Lohne

Revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatene til styrevervene er forespurt og sagt seg villig til å ta de respektive vervene.

 

Alf Løkken er foreslått valgt for ett år for å rette opp i skjevheten i antall styremedlemmer på valg på samme tid, det ble godkjent av årsmøte i 2018.

 

Valgkomiteen består i år av Følgende:

 

Jan Otto Rostrup

90153053

 

Harald Halvorsen

40214465

 

Roy Manneråk

99445402

 

 

 

Det er styrets oppgave å innstille medlemmer til valgkomiteen, som velges av årsmøte. Valgkomiteens medlemmer stiller seg til rådighet for ett år til hvis det er ønskelig.

Marianne Lohne er forespurt og sagt ja til oppgaven som revisor for kommende periode.

 

Følgende komiteer som er avklart og besatt for 2019 er:

 

Arne Gabrielsen

Leder Familiedag

91883227

 

Bente Rostrup

Familiedag

99472689

 

Jan Otto Rostrup

Familiedag

90153053

 

Roy Manneråk

Sylvi Manneråk           

Familiedag

Familiedag

99445402

91170403

 

 

 

 

 

Oppnevnes av styre

 Leder Fest konvoitur

 

 

 

 

 

 

Bente Rostrup

Fest konvoitur

  99472689

 

Geir Tørressen

Fest konvoitur

90201558

 

 

 

Arbeidskomitè, dokkmastere og konvoileder m/ vara  fortsetter fra år til år inntil de aktivt ytrer ønske om å fratre.

Komiteer oppnevnes ut fra program og oppgaver. Valg av disse personer ordnes av styret.

 

Even Lohne

Leder arbeidskomite

98204231

 

Jostein Olsen

Arbeidskomite

95296063

 

Rolf Finnstad

Arbeidskomite

92010608

 

Oddleif Jordtveidt

Arbeidskomite

91633180

 

 

 

 

 

Arild Wilhelmsen

Dokkmaster

90613896

 

Tom Erik Wilhelmsen

Dokkmaster

98618796

 

 

 

 

 

Odd Arne Paulsrud ?

Hjemmeside

91647774

 

Jan Otto Rostrup

Konvoileder

90153053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen MMF Valgkomite

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Arrangementer 2019

 

Dugnad Ystevågen/strandrydding

4. mai

Konvoitur

1.-2. juni

Familiedag Ystevågen

15. juni

Avslutningstreff

sept

 

       I tillegg til nevnte datoer blir det annonsert veddugnad og slippdugnad.

 

 • Info fra Harald Øyslebø (parkvesenet)

Harald Øyslebø informerte om saker som angår MMF og samarbeidet mellom kommunen/parkvesenet og MMF; det være seg reguleringsplaner, staker i skjærgården og arbeid i skjærgården.

 • Info fra MMF

MMF gav en kort orientering og statusrapport på Bankebroa, Kammershammeren, Slippen og kommende jubileumsfest 2021.

 • Eventuelt

Under eventuelt ble ideen om en parallell til FURULUNDENS VENNER luftet. Hva med en dugnadsgjeng som kalte seg SKJÆRGÅRDENS VENNER og som drev litt organisert og målrettet dugnadsarbeid i skjærgården.

Årsmøtet ble krydret med velsmakende tapas.

Da ønsker vi hverandre en GOD BÅTSESONG

 

Mandal 2019.04.24

Arne Gabrielsen

Sekretær/referent