REFERAT ÅRSMØTE MMF 22. MARS 2017

Leder Lennart Danielsen ble valgt til ordstyrer, sekretær Arne Gabrielsen ble valgt til referent og Even Lohne og Odd A. Paulsrud ble valgt til å signere protokollen( Les mer, klikk på overskriften)

 

REFERAT

ÅRSMØTE MMF 22. MARS 2017 kl. 1900

STED: SMOILOFTET

Til stede: 16 stk.

AGENDA (vedlegg 1)

·        Åpning ved leder Lennart Danielsen

·        Valg av ordstyrer, referent og signering av protokoll

Leder Lennart Danielsen ble valgt til ordstyrer, sekretær Arne Gabrielsen ble valgt til referent og Even Lohne og Odd A. Paulsrud ble valgt til å signere protokollen.

·        Årsberetning 2016 ved leder (vedlegg 2)

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og det refereres følgende fra beretningen:

Styret og de forskjellige komiteene har i 2016 bestått av

Leder

Lennart Danielsen

Nestleder

Richard Sløgedal

Kasserer

Arne Roland

Sekretær

Arne Gabrielsen

Styremedlemmer

Edvin Jørundland, Thomas Ro, Vidar Pedersen

Vara styremedlemmer

Johnny Pedersen, Alf Løkken, Stian Tronstad

Valgkomite

Odd Paulsrud, Jan Otto Rostrup, Harald Halvorsen

Dockmaster

Arild Wilhelmsen, Tom Erik Wilhelmsen

Revisor

Marianne Lohne

Konvoileder

Jan Otto Rostrup (leder), Edvind Jørundland

Arbeidskomite

Even Lohne (leder), Jostein Olsen, Rolf Finnstad, Oddleif Jordtveit

Familiedagkomite

Lena Bonden (leder), Arina Berrefjord, Anette Eriksen, Knut Helle

Sikkerhetsdag

Arne Roland

Webansvarlig

Odd Arne Paulsrud

 

Fjorårets årsmøte ble avholdt 10. mars 2016 i kantina på Trygg Nøsted Kjetting. Det er i løpet av 2016 avholdt 5 styremøter.

Av saker som styret har behandlet/jobbet med refereres i kortform følgende (flere av disse sakene ligger det utfyllende artikler på på hjemmesida til MMF):

Vedtektsendring angående valgkomite etter forslag fra Harald Halvorsen.

Styret med Lennart og Edvin  som plogspisser har jobbet mye med nytt bryggeanlegg Nedre Malmø. Her blir det ca 30 nye store båtplasser som ble enstemmig vedtatt i planutvalget. Vedtaket er midlertidig og gjelder for 3 år.

Stenging av Bankebroa har skapt både arbeid og engasjement fra styrets side. Lennart og Thomas har brukt mye tid på denne saken i forhold til politikere og Statens Vegvesen og har hatt stor påvirkningskraft som kommer båtfolket til gode.

Det er etablert vaktmestertjeneste i alle kommunale båthavner i samarbeid med Havnevesenet.

Harald Øyslebø og Roald Larsen har informert om ny forvaltningsplan i skjærgården og ønsker dialog med MMF for innspill og gjennomføring.

En komite bestående av Lennart, Edvin og Thomas jobber med framtidig lagring av store båter utendørs.

På Kammershammeren er det lagt ned stor dugnadsinnsats med Even som inspirator og pådriver. MMFs del av dugnadsarbeidet er så godt som fullført og nå er det opp til parkvesenet og sluttføre planene.

Styret i MMF har i år lagt vekt på å etablere god dialog med Havnevesenet, parkvesenet og politikerne. Dette er og blir viktige samarbeidspartnere når det gjelder å få gjennomslag for saker.

Årets arrangementer:

Vårdugnad slippen - flott innsats og topp resultat

Dugnad Ystevågen – maling og rydding

Sikkerhetsdag Kleven – vellykket dag for ca 40 stk i dårlig vær

Konvoitur – ca 35 stk opplevde en vellykket tur til Trysnes

Familidag Ystevågen – ca 100 stk i alle aldre hygget seg sammen

Avslutningsfest – 3. sept ble sesongen rundet av i Ystevågen med ny vri/god stemning

Årsberetningen ble avluttet med en stor takk til alle de som bidrar med innsats på en eller annen måte inn i MMF til båtfolkets beste.

·        Regnskap/budsjett ved kasserer (vedlegg 3)

Regnskap 2016 og budsjett 2017 ble enstemmig godkjent. Resultatet for 206 viser et overskudd på kr 16 515. Bankinnskuddet per 31.12.16 er kr 147 999. Det er budsjettert med et resultat på kr 20 000 for 2017.

·        Besøk av Havnevesenet ved Petter Thilesen/Olav Nesset

Havnevesenet måtte melde avbud, men Lennart formidlet budskapet etter en prat på tlf med Thilesen.  Havnevesenet er veldig fornøyd med den dialogen de har med MMF. Richard har vært til stor hjelp når det gjelder omorganisering av båtplassene på Løkka og nytt midlertidig bryggeanlegg på Nedre Malmø hadde neppe blitt realisert uten den gode og konstruktive dialogen. Havnevesenet er også fornøyd med vaktmestertjenesten MMF utfører i småbåthavnene og viderefører dette neste sesong. Hvem som er ansvarlig vaktmestere i de ulike havnene vil nå bli publisert på hjemmesida. Dersom noen av medlemmene i MMF har behov for kontakt med Havnestyret så ta det gjerne via styret.

·         Bankebroa v/Thomas Ro

Saken bør være godt kjent gjennom media og MMFs hjemmeside. Thomas fra MMF har skrevet mange mail, tatt mange tlf og møtt i mange møter og det har gitt resultater til beste for båtfolket. Alle detaljer er ennå ikke på plass rundt prosjektet, men så snart det er i boks vil det bli kommunisert ut på alle plattformer (aviser, hjemmesider, oppslag i havner..)  Oppstart av bygging er nå planlagt til 1. mai og det vil bli full seilingshøyde hele tiden med korte stengeperioder mandag-torsdag.

·        Brygge Nedre Malmø v/Lennart Danielsen og Edvin Jørunland

Bryggeanlegget blir nå realisert. Styret med Lennart og Edvin  som plogspisser har jobbet mye med nytt bryggeanlegg Nedre Malmø. Her blir det ca 30 nye store båtplasser som ble enstemmig vedtatt i planutvalget. Vedtaket er midlertidig og gjelder for 3 år. Styret har vært litt forsiktig med å legge ut informasjon underveis før planene ble endelig vedtatt.

·        Slippen v/Alf Løkken

Slippen er en fin inntektskilde for MMF og har vært relativt flittig brukt. Den store slippen kan muligens pådra seg noe større vedlikeholdskostnader de neste årene. Årsmøte vedtok enstemmig at styret får et mandat til eventuelt å gjøre endringer i pris for bruk av slippen for å møte fremtidige utgifter.

·        Medlemskontigent

Styret har mottatt et forslag om økning i medlemskontigenten. Årsmøte gav enstemmig styret mandat til å vurdere en kontigentøkning fra 2018. En eventuell økning i slippbruk og/eller medlemskontigent vil i hovedsak være knyttet opp mot forventet investering/vedlikehold på slipp som mest sannsynlig vil komme.

·        Arrangementer 2017

Veddugnad Gismerøya

29. mars kl 1700/30. mars kl 1700

Dugnad slippen

20. april kl 1700

Dugnad Ystevågen

29. april kl 1000

Sikkerhetsdag Kleven

7. mai kl 1300-1500

Konvoitur Åros

10. juni kl 1600

Familidag Ystevågen

24. juni kl 1500

Avslutningstreff

9. september kl kommer

 

·        Eventuelt

Årsmøte bevilger inntil kr 5 000 for å fikse bedre trekk i peisen Ystevågen.

 

·        Valg v/Harald Halvorsen (vedlegg 4)

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL MMF’s STYRE 2017-2018

Navn

Tittel

Periode

2017

2018

    Telefon

Mail Adresse

Lennart Danielsen

Leder

1

Valg

Valg

95074654

lenndani@hotmail.com

 Thomas Ro

Nestleder

2

Valg

X

40214465

Thomas.ro@me.com

 Arne Gabrielsen

Sekretær

2

X

Valg

91883227

ArGa1@vaf.no

 Arne Roland

Kasserer

2

Valg

X

46966402

Arn-rola@online.no

 Stian Tronstad

Styremedlem

2

Nyvalg

X

92853324

 

 Odd A.Paulsrud

Styremedlem

2

Nyvalg

X

91637774

oapaul@gmail.com

 Edvin Jørunland

Styremedlem

2

X

Valg

90979745

Edvin-j@online.no

 Sylvi Manneråk

Styremedl.vara

2

Nyvalg

X

91170403

 

 Alf Løkken

Styremedl.vara

2

Valg

X

91367969

Alf-lokken@hotmail.com

 

   

 

   

 

 Marianne Lohne

Revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatene til styrevervene er forespurt og sagt seg villig til å ta de respektive vervene.

Odd A. Paulsrud stiller til valg som styremedlem, og i tråd med MMF’s statutter trer han da ut av valgkomiteen. Valgkomiteen består derfor av kun 2 personer; Jan Otto Rostrup og Harald Halvorsen. Disse tar, om årsmøtet ønsker det, gjenvalg for neste periode. Årsmøtet oppnevner et nytt, tredje medlem.

Antall varastyremedlemmer er redusert fra 3 til 2, dette i tråd med MMF’s statutter. Valgkomiteen oppfordrer det nye styret til å innkalle varamedlemmene til styremøtene.

Arbeidskomitè, dokkmastere og konvoileder m/ vara er alle spurt og de har sagt seg villig til å fortsette.

Valgkomiteen foreslår at disse fortsetter fra år til år inntil de aktivt ytrer ønske om å fratre.

Komiteer oppnevnes ut fra program og oppgaver. Valg av disse personer ordnes av styret.

Ang. familiedagen har Lena Bonden ytret ønske om avløsning som leder. Anette Eriksen har også trukket seg fra denne komiteen. Valgkomiteen har gjort en anselig innsats for å finne erstattere uten å ha lykkes med dette. På denne bakgrunn oppfordres det nye styret å fremskaffe erstatninger her.

  Følgende komiteer som er avklart og besatt for 2018 er:

Even Lohne

Leder arbeidskomite

98204231

Jostein Olsen

Arbeidskomite

    95296063

Rolf Finnstad

Arbeidskomite

92010608

Oddleif Jordtveidt

Arbeidskomite

91633180

Arild Wilhelmsen

Dokkmaster

90613896

Tom Erik Wilhelmsen

Dokkmaster

     98618796

Odd Arne Paulsrud

Hjemmeside

91647774

Jan Otto Rostrup

Konvoileder

40214465

Edwin Jørunland

Konvoileder vara

90979745

 

Familiedag 

 

 

Familiedag

 

 

Familiedag

 

 

Familiedag

 

 

Valg komite Leder

 

 

Valg komite

 

 

Valg komite

 

Styret

Fest komite

 

Styret

Fest komite

 

 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Valgkomiteen fungerer inntil videre med 2 medlemmer, men styret prøver å finne et 3. medlem. Styret tar ansvar for at familiedagen gjennomføres og jobber fram navn som kan ta ansvar.

·        Blomster og takk v/leder

Richard, Johnny og Vidar går nå ut av styret og de ble vel fortjent takket for lang og solid innsats i styret. Vi ønsker 2 nye velkommen i styret Odd A. Paulsrud og Sylvi Manneråk.

              Etter god gammel tradisjon fikk årsmøtesakene følge av pizza og drikke til de frammøtte. Da ønsker vi hverandre en GOD BÅTSESONG

 

Mandal 2017.03.24

Arne Gabrielsen

Sekretær/referent

 

 

 

 

4 vedlegg:

Agenda

Årsberetning

Regnskap/budsjett

Valgkomiteens innstilling