Mandal Motorbåtforening ber havnestyret om større fokus på utbygging av båtplasser for fritidsbåter.

Mandal Motorbåtforening (MMF) ber om at havnestyret setter større fokus på utbygging av nye båtplasser, samt opprusting av eksisterende.

 

MMF har, gjennom Havnefogd, blitt gjort kjent med at ventelisten på båtplass i Mandal vokser. Samtidig ser det ut som om de kommunale myndighetene ikke tar problemet på alvor. Områder som det kunne være naturlig å bygge ut, blir ikke realisert av forskjellige grunner. Et eksempel er Kalhammeren hvor det kreves 1 parkeringsplass for hver 4. båtplass. MMF synes Havnefogdens forslag om 1 parkeringsplass for hver 10. båtplass er tilstrekkelig, tatt i betraktning havnens nærhet til boligområdene.
 
MMF er også blitt gjort kjent med at ei planlagt bru over Kvisla vil hindre ei mulig løsning med flytebrygge her. MMF ber om at havnestyret protesterer kraftig på denne bru-planen. Pr i dag er det kun båtplasser i elva, nedenfor eksisterende bru som kan benyttes av større (høyere) båter. Det er i dag et stort behov for flere plasser for større båter og det bør derfor legges stor vekt på å tilrettelegge plasser for disse båtene.MMF anmoder også havnestyret om å sørge for at de områdene som det pr i dag er mulig å utbygge, snarest blir tatt med i nye utbyggingsplaner, det være seg områder mellom båthusrekkene på Vestnes og på Nedre Malmø. Byens beste båthavner finnes utvilsomt innenfor Bankebrua. Her er det imidlertid sterke begrensninger på seilingshøyden som i dag er 3 m. MMF ber om at det blir tatt kontakt med veimyndighetene mtp å heve seilingshøyden under brua til 4,5 m (ref Spangereidkanalen). Innenfor brua ligger det store muligheter til utbygging (både i offentlig og privat regi).
 
Mandal 8. oktober 2007
 
Lars Fjellgård,
 Leder MMF.