Lover i MMF

Lover for Mandal Motorbåtforening av 3. Mai 1921, revidert 1. Mars 1986 samt 8. Mars 2005.Siste revisjon 10. Mars 2016

Ved årsmøtet 10 mars 2016 hadde styret i Mandal Motorbåtforening fremsatt en revisjon av Lovene, og under her følger en godkjent Revisjon for MMF enstemmig godkjent av Årsmøtet 10.mars 2016.
 

 
§ 1: Foreningens navn er Mandal Motorbåtforening.
 
§ 2: Foreningens formål er å virke til fremme av båtplasser og brygger i Mandal Skjærgård, sosiale arrangement for barn og voksne og sikkerhetsfremmende tiltak med båt og sjøliv som hovedemne.
 
§ 3: Foreningen ledes av et styre bestående av Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, 3 styremedlemmer, 2 Varamedlemmer, Ledere av komiteer innkalles til styremøte av Leder. 1 revisor godkjenner regnskapet. Leder velges for 1 år, resten av styre og komiteer velges for 2 år av gangen. Valgkomite har ansvar for kontinuitet i styre og komiteer.
 
§ 4: Styret har en administrerende myndighet, besørger alle løpende forretninger, varetar foreningens økonomi og dens lover forøvrig. Sammenkaller møter og fremlegger for det ordinære årsmøte, som avholdes hvert år innen april måneds utgang, en beretning om foreningens virksomhet, samt regnskap for det foregående år i revidert stand. Styret fremsetter i løpet av året turer og sammenkomster som kan føre til å holde interessen oppe blant medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle av stemmelighet gjør den fungerende leders stemme utslaget.
 

§ 4B:Foreningen skal til enhver tid ha en lovlig valgkomité som skal legge fram innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Valgkomiteen skal velges av årsmøtet på fritt grunnlag etter innstilling fra styret, og bestå av 3 personer. Valgkomiteen har ansvar for kontinuitet i styre og komiteer.  Valgkomiteens medlemmer kan ikke ha øvrige, sentrale verv i foreningen, ei heller være på valg til slike. Ideelt sett bør valgkomiteen bestå av et avtroppende styremedlem og to øvrige medlemmer. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

 
§ 5: Foreningens merke er en vimpel med rødt felt, hvitt felt med bokstavene MMF + en propell i gull, og et grønt felt.
 
§ 6: MMF har 2 kontigenttyper: Pensjonist/Uføre og Familiemedlemskap, der 1 medlem av familien har betalt og da innehar familien Familiemedlemskap, det er ikke noe i veien for at flere kan betale. Kontigent betales v/forfall på utsendt giro. Kasserer sender et varsel etter forfall, hvis ikke betaling da er skjedd innen frist strykes medlemmet. Innmelding etter 15 september, registreres i medlemsregisteret for betaling neste år, og er fullverding medlem fra innmeldingsdato.
 
§ 7: Styret kan , når den finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst 10 medlemmer, innkalle ekstraordinær generalforsamling med 8 dagers varsel, hvor saken som averteres blir behandlet.
 
§ 8: Enkelte medlemmer av foreningen, som ved sin adferd vekker anstøt eller forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker retten til å føre standarden eller ikke vil oppfylle disse lover, kan ved styrets enstemmige beslutning ekskluderes av foreningen etter at det er gitt varsel. Saken kan i tilfelle innankes for generalforsamlingen, som avgjør saken med 2/3 flertall.
 
§ 9 : Medlemmer av foreningen har hver især å påse at foreningens regler blir overholdt og i tilfelle avgis forklaring til styret.
 
§ 10: Forslag til forandring av disse lover kan kun avgjøres av den ordinære generalforsamling. Slike forslag må være innlevert til styret innen 14 dager før generalforsamlingen aktes holdt.
 
§11: Beslutning om foreningens oppløsning kan kun fattes etter samme regler som før lovforandringen.
 
§12: Slippen skal kun benyttes av MMF sine medlemmer, fortrinnsvis ved forhåndsbestilling hos Dokkmaster. Betaling skal skje kontant til Dokkmaster. 3 dager er normal brukstid for hvert medlem, men Dokkmaster kan forlenge denne tid pga dårlig vær eller ved uforutsette ting som har oppstått. Hverken MMF eller Dokkmaster er ansvarlig for skader som måtte oppstå i f m slipping, da hver båteier må akseptere dette ved muntlig besjed på forhånd av Dokkmaster og ved oppslag på slippen, så hver båteier må akseptere dette, da dokkmaster ellers ikke vil kjøre opp båten. Så etter denne paragraf kan ikke noen gjøre krav overfor MMF eller Dokkmaster. Dokkmaster sender regnskap til Kasserer for slippene v/Ormeskjær. Medlemmer kan etter denne § altså ikke gjøre noe krav , da de har akseptert for å komme opp på slipp.
 
Mandal 8 mars 2005
 
For Mandal Mtorbåtforening
Sekretær,
Einar Danielsen.