Årsmøte referat

Årsmøte i Mandal Motorbåtforening

Torsdag 31.03.11

Sted: Sjømannshjemmet

 

Lennart Danielsen ønsket velkommen til sitt første årsmøte som leder. Han fikk bekreftet at innkalling var foretatt på riktig måte. Først i ”Lindesnes” 09.03.11 og så påminnelse 28.03.11.    I tillegg var det annonsert på MMF sin webside.
 
Lennart Danielsen ble valgt til dirigent og Bjørg S. Halvorsen til referent.
 
Årsberetning 2010 v/leder.
 
Antall medlemmer i 2010 har vært ca. 230. Dette er en nedgang på ca. 60. Dette skyldes nok både prisøkning i 2010 og mange feil adresser som kommer i retur.
 
Det ble holdt 6 styremøter, 3 møter med parkvesenet, 2 befaringer og et møte med ordfører ang. Ydstevågen.
 
Sesongen 2010 startet som vanlig med dugnad på slippene på Ormeskjær. Så fulgte konvoitur til Marinaen, familiearrangement i Nodeviga og høstfest på Druidenes hus med godt oppmøte.
 
Ydstevågen har vært den største saken for MMF i 2010. Se senere sak.
 
Regnskap v/kasserer Alf Løkken.
 
Som tidligere nevnt har det vært en nedgang i medlemstallet. Økningen i kontingenten i 2010 ga likevel samme inntekt. Slippen går også med et flott overskudd.
 
 De største utgiftene har gått til innkjøp av 300 vimpler og oppstart av ny webside. Begge disse vil gi inntekter i 2011.
 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.
 
Ydstevågen v/Lennart Danielsen.
 
Ydstevågen har vært den største saken for MMF. Det startet med en søknad fra Even Lohne våren 2010. Vi fikk godkjent fra kommunen, men den ble sendt videre til Fylkesmannen. Der ble den avslått. I samarbeid med Mandal Parkvesen fikk vi til befaring 19.08.10. Det ble også laget nye tegninger og ny søknad. Enda to avslag! I januar gikk styret med saken til lokalavisen. Noe som førte til at Fylkesmannen ble tatt av saken. Den ble sendt videre til det nye Vernestyret for Landskapsvernområdet for Oksøy-Ryvingen. 22.03.11 var det befaring med det nye Vernestyret. Saken skal opp der 07.04.11. Så nå er det bare å håpe!
 
Fylkeskommunen bevilget i fjor kr. 300 000 som fremdeles står. MMF har også inne en søknad på kr. 500 000 i sparebankstiftelsen DNB-Nor. Denne blir avgjort 07.05.11.
 
En stor takk til Terje Damman i fylkeskommunen for råd og til Even Lohne og Odd Paulsrud for en kjempejobb.
 
Slippen v/Alf Løkken.
 
Det må gjøres noe med støttene på den lille slippen så den holder ut året. Det skulle vært laget ny, men det har vært vanskelig for yrkesskolen å få det til i år. BK vil gjerne få oppdraget tidlig til høsten.
 
”Buene” trenger ny kledning. Einar Danielsen snakker med læreren på Byggfag for å høre om dette kan være en jobb for dem.
 
Dugnad 07.04.11.
 
MMF er 90 år.
 
Dette bør feires! Enstemmig vedtatt å bevilge kr. 20 000 til jubileumsfest.
 
Effekter.
 
Det er kjøpt 300 nye vimpler og bestilt 100 nye capser. Disse selges hos Mandal Maritime på  Sånum og hos Alf på Lohne.
 
Websiden v/Odd Paulsrud.
 
Odd holder websiden i gang, men er avhengig av innspill. Han vil gjerne ha ting som kan legges inn f.eks bilder. Siden hadde 180 treff på saken om Ydstevågen!
 
Odd hjelper til hvis noen har problemer med innlogging.
 
Websiden vil gi MMF ca 10 000kr i reklameinntekter.
 
Forslag fra Einar Danielsen.
 
Utsetningsplassen for båter ved Ormeskjær trenger oppgradering, spesielt under vann. ”Hjulene detter ned” når man rygger hengeren ut. Det trengs også en oppstillingsplass for båthengere, som nå står ”overalt”.
 
Einar vil få med seg havnefogden på befaring.
 
 
 
 
 
Eventuelt.
 
Einar Danielsen foreslår at avtalen mellom MMF og Båthuslag 1 oppgraderes. Det har vært ulike oppfatninger om hvem som har ansvar for reparasjon av brygga på Ormeskjær. Båthuslag 1 har nå fått nytt styre.
 
Forslag fra Alf Løkken at de som har store utgifter ”for MMF” til tlf og lignende får en godtgjørelse. Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.
 
Nils Reidar Christensen hadde med diplom fra Redningsselskapet for gaven til varmesøkende kamera.
 
Lennart Danielsen hadde snakket med politiet etter ulykken med de danske turistene. MMFs beredskapsliste ble da ”glemt”. Politiet vil likevel gjerne behold lista. Redningsskøyta Hvaler har også den nyeste lista. Styret tar kontakt med Jarl Steinar Lohne for å få ny oppdatering.
 
Godkjenning av årets programforslag.
 
Årsmøte: 31.03.11
 
Dugnad på slippen: 07.04.11 kl 17.30
 
Konvoitur: 18.06.11
 
Nodeviga: 25.06.11 kl 15.00
 
 
 
Valg v/valgkomitéens leder Pål Hageland.
 
Leder: Lennart Danielsen
 
Nestleder: Lars Fjellgård
 
Kasserer: Geir Kalvik
 
Sekretær: Bjørg S. Halvorsen
 
Styremedlemmer: Richard Sløgedal, Harald Halvorsen, Odd Paulsrud og Alf Løkken
 
Varastyremedlemmer: Karl Johan Pedersen og Anne Gunn Wiesener
 
Arbeidskomité:  Even Lohne (leder), Atle Støle, Geir Tørresen og Einar Saanum.
 
Nodevigskomité: Torunn Pedersen (leder), Jan Tore Johannesen, Camilla Håland og Trond O. Hageland.
 
Valgkomité: Pål Hageland og Odd Ragnar Hille
 
Festkomité: Bernt Ole Abrahamsen og Harald Halvorsen
 
Beredskapskoordinator: Jarl Steinar Lohne (leder) og Einar Danielsen
 
Dock-mastere: Rolf og Arild Wilhelmsen
 
Revisor: Carl Ove Jensen
 
Konvoileder: Harald Halvorsen
 
Webansvarlig: Odd Paulsrud